برگزار کننده کنفرانس:

 کنفرانس بین المللی علوم ورزشی 2017 توسط مجله فیزیولوژی ورزشی کابردی IJAEP  و با همکاری انجمن AESA برگزار میگردد.

دبیر کنفرانس:

دکتر علیرضا امانی

 

کمیته علمی کنفرانس:

دکتر علیرضا امانی

دکتر طاهر افشارنژاد

دکتر سعید امیرنژاد

دکتر مرتضی طیبی

دکتر حسین علوی

دکتر علیرضا براری

خانم دکتر عباسی

دکتر عبدی

دکتر حسین زاده

دکتر حسن صادقی

دکتر سیاوش خداپرست

دکتر حیدر ساجدی

 

کمیته علمی بین المللی

کلیه مقالات بین المللی توسط تیم ادیتوری مجله بین المللی IJAEP داوری میگردند

 

 

کمیته اجرایی:

امیر بهی

رسول شاکری

ساجد اسلامیان

امید مصطفوی

مریم مازندرانی

فرزین لطیفی

سجاد عباسی

 

 

 

در حال حاضر ساختار اصلی این کنفرانس شکل گرفته و  اغلب اساتید و کمیته های اجرایی از مجله بین المللی IJAEP و نیز انجمن AESA در این کنفرانس همکاری دارند.

کمیته اجرایی این کنفرانس در واقع کمیته اجرایی انجمن AESA میباشد و در تیم داوری نیز از اکثر اساتید انجمن و تیم داوری مجله IJAEP درج شده در این لینک استفاده خواهد شد