مقالات دارای مجوز انتشار در مجله فیزیولوژی ورزش کاربردی - مجله با نمایه ISI

آدرس سایت:
http://www.ijaep.com/index.php/IJAE

آدرس تمپلت مقاله:
http://www.ijaep.com/IJAEP-Tempalte2016.docx

آخرین مهلت ارسال: 31 شهریور
*در صورت ایرادات در ساختار و زبان انگلیسی مقاله برگشت میخورد و قابلیت اصلاح وجود ندارد.
*داوری مجدد صورت نمیپذیرد. هزینه ای برای انتشار دریافت نمیشود.
* نام مقاله ارسالی کد مقاله شما در کنفرانس باشد

سخنرانی ها شامل:
عظیم صلاحی
علیرضا برابری
علیرضا ربانی

پوسترهای برتر
زهرا افضلی بروجنی
احسان اسدالهی


و کد مقاله های مشروحه ذیل:
9100
9066
8014
0333
1997
7467
9974
1816
7253
6418
3900

توجه : این مقالات نهایی میباشند و به این لیست مقاله ای اضافه نمیشود. سایر مقالات میتوانند مقالات خود را در دو مجله دیگر که پیش از این اعلام شده ارسال فرمایند.

با سپاس
دبیرخانه کنفرانس